Družstvo Nástěnka Nebyt.prostory Fotogalerie Parkování Užit.informace Kontakty

Užitečné informace


12.04.2021
Převod podílů města Liberec na LBD Stadion - dopis na pana primátora
Věc: Váš dopis ze dne 9. 3. 2021 -CJ MML052225/21 Vážený pane primátore, Děkuji Vám za informaci o přijetí usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 38./2021 ze dne 25. 2. 2021. Obsah Vašeho dopisu jsme projednali na jednání představenstva našeho družstva dne 18. 3. 2021 s následujícím závěrem: Představenstvo LBD Stadion vzalo na vědomí, že Město Liberec v souladu se smluvním ujednáním čl. IV. odst. 4.3. písm. a) Smlouvy o společném postupu investorů ze dne 28. 5. 1999 provedlo výmaz věcného břemena na předmětných nemovitostech v majetku družstva a města Liberec. Vzhledem k neurčitému obsahu zaslaného dopisu s přiloženými usneseními zastupitelstva, kdy není zcela zřejmé, jestli tento dopis s přílohami je zaslanou výzvou k uzavření smlouvy o převodu spoluvlastnického podíle dle čl. IV odst. 4.3. písm. a) Smlouvy o společném postupu investorů ze dne 28. 5. 1999, vyzýváme tímto Město Liberec k uzavření Smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu. Vzhledem k tomu, že se dle usnesení Zastupitelstva města Liberec nebude jednat o bezúplatný převod dle výše uvedené dohody, ale o převod úplatný ve výši 1,-Kč, a dále vzhledem k tomu, že v uzavřené Smlouvě o společném postupu investorů nejsou specifikovány další podmínky a budoucí závazky Smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu, z nichž některé zmiňujete ve svém dopisu, domnívá se představenstvo družstva, že se bude jednat o novou smlouvu, jejíž obsah musí schválit členská schůze našeho bytového družstva, a to postupem upraveným v čl. 17 odst. 5 písm.) i Stanov LBD Stadion. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání úplného a finálního návrhu textu Smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu, aby jej členové družstva v souladu se stanovami mohli schválit. Zároveň prosíme o informaci, kdy bude tento návrh k dispozici, abychom mohli řádně svolat členskou schůzi našeho bytového družstva. Vzhledem k další agendě, kterou členská schůze projednává, předpokládáme konání členské schůze do konce června 2021. Z tohoto důvodu bychom uvítali zaslání návrhu smlouvy nejpozději do konce května 2021. Představenstvo družstva se dále zabývalo otázkou realizace závazků, které chcete zakotvit do návrhu výše uvedené smlouvy, zejména závazku bytového družstva umožnit převést všechny bytové jednotky do vlastnictví členů družstva a následně družstvo zrušit likvidací v souladu s právními předpisy. Vzhledem k tomu, že tento postup nutně předpokládá budoucí vznik společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby, je nutné společně s uzavřením Smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu řešit rovněž uzavření Smlouvy o prodeji pozemku pod budovami našeho družstva, které jsou v současnosti ve vlastnictví města Liberec. Je nutné, aby členové budoucího společenství vlastníků jednotek byli zároveň spoluvlastníky zastavěného pozemku pod domy budoucího společenství a je tedy praktické, aby bytové družstvo spoluvlastnický podíl na pozemcích pod domy převádělo do vlastnictví členů družstva společně s bytovými jednotkami, což je obvyklá praxe. Z výše uvedeného důvodu je tedy žádoucí, aby společně se Smlouvou o převodu spoluvlastnického podílu byla podepsána Kupní smlouva na zastavěné pozemky. Z tohoto důvodu žádáme tímto město Liberec o zahájení všech úkonů k prodeji předmětných pozemků do vlastnictví LBD Stadion. Pro úplnost dodáváme, že i návrh této kupní smlouvy musí projednat členská schůze našeho bytového družstva v souladu s čl. 17 odst. 5 písm. h) Stanov družstva. Podáváme Vám tuto informaci a jsme s přátelským pozdravem, Za představenstvo Libereckého bytového družstva Stadion Ing. Jiří Halámek předseda představenstva


Předchozí sadas Předchozí

Informace

04.05.2021
Vyúčtování za rok 2020
12.04.2021
Převod podílů města Liberec na LBD Stadion - dopis na pana primátora
10.12.2020
Město sestavilo návrh pravidel převodu podílů v bytových domech
10.12.2020
Návrhy města - jednotlivé varianty převodu podílu města
27.08.2020
Úřední den - kancelář družstva - vchod 566 od 20:00

Partneři

sad
SBD SEVER
ADVnet
LB FREE net
LBnet